EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Szkoleniowej EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję, która odbędzie się w dn. 6-9 grudnia 2016 roku. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Naukowe UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Sesje szkoleniowe 6 grudnia 2016 r. – Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich

Warsztaty 7-9 grudnia 2016r. – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sala 82, sala 62

Konferencja oraz warsztaty są bezpłatne, a organizatorzy zapewniają: materiały promocyjno-informacyjne, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach

Program konferencji:

SESJA SZKOLENIOWA  6 grudnia 2016, godz. 10.00-15.30
Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)

Część I. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH NAUKOWYCH

10.00   Powitanie uczestników

10.15   Jak się komunikować, żeby zostać zrozumianym?
– Wstęp. Kilka słów o komunikacji
– FRIS ® style myślenia: Fakty, Relacje, Idee, Struktury – w jaki sposób myślisz?
– FRIS ® Twoje mocne i słabe strony – krótka instrukcja obsługi poszczególnych stylów
– FRIS ® Komunikacja w zespole naukowym: Pomysł – Analiza – Działanie
– Systemy reprezentacji zmysłowej – jak umiejętnie wykorzystać wzrok, słuch i kinestetykę przy pisaniu tekstu naukowego
Małgorzata Klimorowska, coach ICF, certyfikowany trener FRIS ®

10.45   Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do promocji dorobku naukowego
– Od początku, czyli narodziny nauki. Komunikacja jako podstawa
– Dlaczego naukowcy używają mediów społecznościowych?
– Podstawowe zalety social media
– Academia.edu, ResearchGate.net, Twitter, blogi – jak zaczynać, to właśnie tam
– Zakładanie profilu w serwisach społecznościowych dla naukowców
– Prowadzenie i aktualizowanie danych na profilach w serwisach społecznościowych
– Media społecznościowe jako źródło dla alternatywnych metryk
Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii UAM

11.45   Droga do otwartej nauki – archiwizowanie dorobku w repozytorium uczelnianym
– Zielona i złota droga rozwoju otwartej nauki
– Źródła odwiedzin, czyli jak użytkownicy trafiają do repozytorium
– Skąd pochodzą użytkownicy repozytorium, czyli o czym mówią nam adresy IP
– Jak to się dzieje, że zarchiwizowany w repozytorium dorobek naukowy jest tak dobrze widoczny?
– Efekty widoczności dorobku – statystyki pobrań, wskaźniki altmetryczne i cytowania prac
– Nie zwlekaj – zarchiwizuj swoje prace naukowe w repozytorium
– Archiwizowanie – kwestie prawa autorskiego
– Korzystaj z wolnych licencji – warto!
Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka UAM

12.15   Przerwa kawowa

Część II. NAUKA W PRAKTYCE: OD POMYSŁU DO ARTYKUŁU NAUKOWEGO

12.45   Jak zaplanować badanie naukowe?
– Cele badań naukowych w naukach społecznych
– Podejścia badawcze: ilościowe, jakościowe i mieszane
– Rola teorii w planowaniu badań
– Rodzaje stawianych pytań badawczych
– Problemy tworzenia i adaptacji narzędzi badawczych
– Podsumowanie: od pomysłu do wyników
Emilia Soroko, Instytut Psychologii UAM

13.15   Metodologia badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Związek między intensyfikacją rozwoju nowych technologii a zmianami w funkcjonowaniu człowieka
– Kontinuum ujęć wpływu nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Aktualne badania nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Dyrektywy metodologiczne odnośnie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
– Przykłady dobrych praktyk w zakresie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka
Michał Klichowski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

13.45   Komputerowe wspomaganie rozwiązywania  problemów
– Jak wykorzystać powszechnie dostępne programy komputerowe do przechowywania, porządkowania i przetwarzania zebranych informacji
– Jak napisać pracę naukową, czyli rzadko używane funkcjonalności edytorów tekstu
– Jak przedstawić wyniki pracy, czyli nieszablonowe metody prezentacji
Izabela Bondecka-Krzykowska, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

14.15   Przerwa kawowa

14.30   O dobrych i złych praktykach pisania tekstów naukowych
(na przykładzie badań domowego archiwum Przybosia)
– Jak szukać tematów prac naukowych, czyli co trzyma w szafie żona poety
– Styl naukowy – wyznaczniki, trendy, tendencje
– Tematy i tytuły prac naukowych
– Teksty o tekstach – prace interpretacyjne
– Metodologia idealna?
– W stronę monografii – teksty przekrojowe i sproblematyzowane
– Publikowanie a wygłaszanie
Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.15   Rola menedżerów bibliograficznych (Mendeley, EndNote i in.) w profesjonalnym przygotowaniu naukowego tekstu do druku i udostępnieniu w Open Access
– Czym są menedżery bibliograficzne, kilka uwag technicznych
– Archiwum stylów (style repository) i dalsze możliwości współpracy
– Materiały pomocnicze (tutoriale) pomocne w opanowaniu menedżerów bibliograficznych
– Wdrażanie Citation Style Language (CSL) przez redakcje polskich czasopism naukowych – próba oceny obecnej sytuacji
Maria Lamberti, Biblioteka Uniwersytecka

15.30   Zakończenie

WARSZTATY  7-9 grudnia 2016
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40 sala 82, sala 62

WARSZTAT  1
Styl myślenia i styl działania wstępem do efektywnej komunikacji

Podczas warsztatu poznasz model FRIS®, który służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Po warsztacie zrozumiesz: jakie są twoje mocne strony, co jest dla ciebie wyzwaniem, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia, jak postrzegają cię inni, co jest dla ciebie w życiu ważne, nauczysz się rozpoznawać swoje naturalne talenty.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Klimorowska
czas:              3 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 82
WARSZTAT  2
Archiwizowanie dokumentów w repozytorium AMUR

Podczas warsztatu nauczysz się, jak krok po kroku archiwizować dokumenty w repozytorium uczelnianym. Omówione zostaną prawne aspekty deponowania prac oraz efekty upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytorium instytucjonalne.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Rychlik
czas:              45 min.
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    zalecane posiadanie konta mailowego w domenie amu.edu.pl

WARSZTAT  3
Efektywne gromadzenie literatury do prac naukowych

Podczas warsztatu poznasz strategie selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności informacyjnych na poziomie akademickim, ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie zasobów pomocnych przy pisaniu esejów i prac dyplomowych.

Prowadzenie:  mgr Żaneta Szerksznis
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

WARSZTAT  4
Mendeley – przygotowanie tekstu naukowego do druku i udostępnienia w Open Access

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób gromadzić dane bibliograficzne z wielu dostępnych baz danych. Poznasz zasady budowania kolekcji bibliograficznych, przeszukiwania i porządkowania zebranych opisów bibliograficznych oraz dodawania dokumentów pełnotekstowych. Omówione zostaną również dodatkowe możliwości programu Mendeley.

Prowadzenie:  mgr Maria Lamberti
czas:              1,5 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

WARSZTAT  5
EndNote – jak utworzyć własną bibliotekę on-line

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób budować kolekcje bibliograficzne, jak nimi zarządzać oraz jak w prosty sposób wykorzystywać przygotowane zasoby w edytorach tekstu.

Prowadzenie:  mgr Monika Theus
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz  konta mailowego w domenie amu.edu.pl

WARSZTAT  6
Tworzenie elektronicznych ankiet badawczych i quizów z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych

Podczas warsztatu dowiesz się, jak za pomocą kilku kliknięć utworzyć ankietę badawczą. Krok po kroku pokażemy Tobie, jak posługiwać się narzędziem, które ułatwi zbieranie danych, analizowanie i przetwarzanie wyników oraz umożliwi ich prezentację za pomocą wykresów i tabelek.

Prowadzenie:  mgr Anna Stępniewska
czas:              1 h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62
wymagania:    mile widziane posiadanie konta Google

WARSZTAT  7
Jak podnieść cytowalność prac naukowych?

Podczas warsztatu nauczymy Cię, jak wyszukiwać cytowania publikacji w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Omówimy wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, a także widoczność publikacji i ich cytowań w profilu naukowca – Google Scholar Citations. Wskażemy korzyści płynące z deponowania prac w repozytorium. Omówimy wyszukiwanie cytowań w programie Publish or Perish, uznawanym przez NCN dla nauk humanistycznych i społecznych we wnioskach grantowych.

Prowadzenie:  mgr Małgorzata Rychlik
czas:              1h
miejsce:         BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie http://doktoranci.amu.edu.pl/content-doktorant/312500-efektywna-komunikacja-naukowa-jak-doskonalic-sztuke-pisania-tekstow-naukowych-oraz-ich-promocje.

 

Źródło: amu.edu.pl