Wznowienie konkursu na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w związku z nierozstrzygnięciem naboru wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, podjęło decyzję o jego ponownym uruchomieniu w 2018 r. W związku z tym, wprowadzono aktualizację dot. okresu naboru w regulaminie konkursu.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu można składać od 19 stycznia do 30 marca 2018 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące  funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17, na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: Program Wiedza Edukacja Rozwój