Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa, Poddziałanie 4.1.1  „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 19 lutego 2018 r.).

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo
  • dwie jednostki naukowe

Dofinansowanie może otrzymać projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa. 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów stanowi 400 000 000 zł.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Inteligentny Rozwój.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju