Granty i stypendia dla naukowców – kwiecień/ maj 2018 r.

Przedstawiamy Państwu aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców na okres kwiecień/ maj 2018 r.:

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 12 kwietnia 2018

Włochy – Stypendium Begliasco dla humanistów i artystów, termin: 15 kwietnia 2018

Kanada – stypendium dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce; termin: 16 kwietnia 2018

Szwajcaria – stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018

Europa – roczne stypendium dla doktorów; termin: 30 kwietnia 2018

Irlandia – Career-FIT – stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; termin: 30 kwietnia 2018

Różne kraje – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2018

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków; termin: 30 kwietnia 2018

Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne – Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; termin: 10 maja 2018

Łotwa – granty na badania dla instytucji, termin: 27 kwietnia 2018

USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy, termin: 27 kwietnia 2018

Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy, do 45 r.ż.; termin: 16 maja 2018

USA – stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018

Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański; termin: 1 czerwca 2018

Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 1 czerwca 2018

 Granty NCN – MNet 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018

Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 czerwca 2018

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok

Dowolny kraj – stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop

Szczegółowe informacje: Ośrodek Informacji Naukowej (oin@pwsz.pila.pl).

Źródło: Euraxess Poland

Seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, PK przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu organizuje w dniu 18 maja (piątek) 2018 r. seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych.

Seminarium odbędzie się w godzinach 11.00 – 15 .00 na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, budynek CEUE, sala nr 4.1, ul. Towarowa 55.

Program seminarium obejmuje następujące panele tematyczne:

 1. COST – na czym polega i co oferuje?
 2. Na co zwrócić uwagę we wniosku – porady eksperta.
 3. Koordynacja akcji – z czym się wiąże, co oznacza.
 4. Krótkoterminowy wyjazd naukowo–badawczy – okiem uczestnika.

Szczegółowe informacje, źródło: strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w terminie  od 15.03.2018 r. do 15.05.2018 r. konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania  4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danej rundzie trwa do 90 dni.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR.

Wnioski składać może Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

 • jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz
 • jedno przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie NCBR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 10 mln zł.

Szczegółowe informacje: strona internetowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Serwis Programu Inteligentny Rozwój

Otwarty konkurs dla młodzieży akademickiej

22 listopada wystartował konkurs Rejs Niepodległości, który jest dla młodych ludzi szansą do zaprezentowania się w roli Młodych Ambasadorów. Poprzez ukazanie walorów i piękna swoich „małych ojczyzn” będą promowali Polskę za granicą. Konkurs jest także okazją do pogłębienia wiedzy historycznej na temat swojego kraju. Konkurs jest przeznaczony dla osób w wieku 18 – 26 lat.

Celem konkursu jest  wyłonienie laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem „Dar Młodzieży” na jednym z odcinków dookoła świata oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty po przeprowadzeniu dwóch etapów. Pierwszy etap konkursu zakończy się 3 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje: strona internetowa Rejsu Niepodległości oraz Fanpage Rejsu Niepodległości – na fanpage przypięty jest post z odniesieniem do aplikacji konkursowej, poprzez którą wszyscy chętni mogą wziąć udział w konkursie.

Źródło: MNiSW

Efekty kształcenia w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów kształcenia oraz system zapewnienia jakości – elitarne warsztaty

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.12.2017 r. w Warszawie oraz w  dniu 19.12.2017 r. we Wrocławiu w godz. 10.00-16.00.

Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku, gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych).

 Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: definicja efektów kształcenia, jak je określać, wzmianka o taksonomiach efektów kształcenia, przykłady formułowania efektów kształcenia.
 2. Wymagania legislacyjne (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzenia MNiSW). Wytyczne PKA (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz aktualnych trendów).
 3. Efekty kształcenia w programie studiów: poziom obszaru wiedzy, poziom kierunku studiów, poziom modułu/przedmiotu. Nieadekwatność stwierdzenia „poziom najsłabszego studenta”. Zakładane efekty „wejściowe” (rekrutacja, przejście na kolejny rok studiów). Rola praktyk zawodowych. Znaczenie pracy dyplomowej. „Genius loci”: nabywanie efektów kształcenia w ramach różnych form działalności studenckiej na uczelni.
 4. Ocenianie efektów kształcenia. Metody oceniania. „Constructive alignment”: spójność treści kształcenia, metod dydaktycznych i metod oceniania.
 5. Uwaga o kompetencjach społecznych: jak je określać i jak je oceniać (na podstawie opracowania „Competence-based learning” projektu TUNING).
 6. Rola systemu zapewnienia jakości w formułowaniu, modyfikacji i weryfikacji efektów kształcenia. Role interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w systemie zapewnienia jakości (studenci, nauczyciele akademiccy, pracodawcy, absolwenci etc.)
 7. Podsumowanie: odpowiedzialność uczelni, nauczycieli akademickich i studentów. Potrzeba roztropnego spojrzenia na efekty kształcenia.

Szczegółowe informacje: Centrum Kształcenia IDEA

Źródło: CKI

27 seminarium w cyklu Badania naukowe „Prawie wszystko o grantach naukowych – wnioskowanie, umowy, procedury, aspekty podatkowe”

Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Warszawie. Wykłady dotyczyć będą następujących paneli tematycznych:

Model finansowania projektów badawczych w Polsce.

Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszy krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo-badawczych.

Dylematy finansowania badań w modelu grantowym.

Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.

PIT od grantów naukowych.

Szczegółowe informacje: Centrum Promocji Informatyki

Źródło: CPI

Szkolenie „Ocena efektów kształcenia, realizacja procesu walidacji osiągnięć”

Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni wyższych zainteresowanych uznawalnością efektów kształcenia w systemie formalnym, nieformalnym i pozaformalnym: kadry zarządzającej uczelniami wyższymi (dziekanów i zastępców dziekanów ds. dydaktycznych), osób odpowiadających za kierunki kształcenia i programy studiów, pracowników biur współpracy międzynarodowej. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Warszawie.

Wykłady, konsultacje i dyskusje:

Uwarunkowania formalno-prawne oraz organizacyjne programów kształcenia. Wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji Dla Szkolnictwa Wyższego.

Ocena efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw.

Organizacja procesu uznawania efektów kształcenia. Jaka jest rola uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia?

Szczegółowe informacje: Centrum Promocji Informatyki

Źródło: CPI

Zarządzanie procesami wydawniczymi czasopism naukowych

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na seminarium pt. „Zarządzanie procesami wydawniczymi czasopism naukowych. Widoczność publikacji oraz elektroniczne formy wydawania”. Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie.

W programie:

 • Założenia i praktyka dofinansowania czasopism naukowych przez resort nauki i szkolnictwa wyższego;
 • Prawno-autorskie aspekty funkcjonowania redakcji czasopism naukowych;
 • Publikacje naukowe w otwartych czasopismach;
 • Jak zwiększyć widoczność publikacji naukowych w Internecie?;
 • „E-usluga Omnis” w procesie komunikacji naukowej;
 • Zakładanie nowych i wypracowywanie strategii rozwoju czasopism naukowych. Profesjonalne narzędzia do obsługi czasopism i redakcji

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: GNB

DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

Do 1 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów  – od 10 do 15 osób – wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 marca 2018 r.

 

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: DAAD