Harmonogram konkursów w ramach PO IR

Poniżej przedstawiamy terminy naborów wniosków w programach FNP finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – wersja obowiązująca od 15.09.2017 r.

Szczegółowe informacje: strona internetowa.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nowy konkurs CHIST-ERA w obszarze ICT

Sieć CHIST-ERA otworzyła właśnie nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach konkursu możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów następujących zakresów tematycznych:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów: Austria (tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu – ORMR), Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja (tylko w obrębie drugiego tematu konkursu – BDSI), Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania (tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu – ORMR), Włochy.

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals): 11 stycznia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Konkurs na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES.

Konkurs ma na celu umożliwienie przedstawicielom miast, których fiszki projektowe zostały zakwalifikowane do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców (konkurs dotacji), nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz poznanie dobrych praktyk i zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w wybranym państwie członkowskim UE.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski o dofinansowanie w  ramach  konkursu  będą  przyjmowane od 11 do 18 grudnia 2017 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegóły na stronie konkursu.

Źródło: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00- UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia  31 stycznia 2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania 19 400 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) stanowi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE to 84,28%.

Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie za pośrednictwem  Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowa informacja w/w konkursie: strona internetowa NCBiR.

Źródło: NCBiR

Miniatura 1 – NCN wstrzyma nabór i zapowiada nową edycję

W ramach rozpoczętego 4 maja 2017 r. konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1 prowadzony będzie kolejny nabór wniosków w 2018 r.  Znaczne zainteresowanie spowodowało, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura 1 na 2017 r. NCN informuje, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej, niż planowany 31 grudnia 2017 r.

Istotny jest fakt, iż w chwili wyczerpania zasobów finansowych przeznaczonych na konkurs Miniatura 1, Narodowe Centrum Nauki wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.

Pełna informacja o konkursie Miniatura 1: strona internetowa NCN.

Źródło: GNB

Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej

Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IX edycji konkursu na komiks o tematyce ekonomicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks. Pula nagród w konkursie wynosi ok. 30 000 zł.
Do konkursu można zgłaszać prace w następujących tematach:

  • Korzyści z migracji dla gospodarki;
  • „Unia możliwości” – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
  • „Cyberbezpieczeństwo” – jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
  • „Prywatne czy państwowe?” – o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: GNP

Skomplikowane i proste – konkurs dla młodych naukowców

Do 11 września 2017 r. można składać wnioski w ramach XIII edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach”, którego organizatorem jest miesięcznik „Forum Akademickie”. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

 

Więcej na stronie internetowej.
Źródło: GNB

Rusza kolejna edycja konkursu European Language Label!

Już po raz szesnasty rozpoczynamy poszukiwania najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych.

To szansa dla wszystkich nauczycieli i instytucji, którzy realizują oryginalne i twórcze projekty językowe, na zdobycie prestiżowego certyfikatu European Language Label.

Tegoroczna edycja jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ przyznamy nagrodę w kategorii specjalnej, związanej z obchodami 30-lecia programu Erasmus+.

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: FRSE