Kolejna edycja programu Monografie

W ramach programu Monografie następuje finansowanie, wyłonionych w drodze konkursu, publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Niezbędne warunki, które należy spełnić, aby wziąć udział w konkursie:

–  należy złożyć dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie, tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami)

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 28.05.2018 r. włącznie.

Następny termin składania aplikacji to 28.05.2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Piąty konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY

Od 8 stycznia do 5 marca 2018 r. można składać wnioski w piątym konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie 37 mln zł.

O środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki – w wysokości ok. 2 mln zł – na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula środków przeznaczonych na aktualny konkurs wynosi aż 25 mln zł.

Programy POWROTY i HOMING oferują granty „powrotowe”, reintegracyjne bądź podoktorskie. HOMING jest skierowany do młodych doktorów, którzy chcą wrócić z zagranicy do Polski np., po odbytym stażu, czy studiach doktoranckich, bądź przyjechać do Polski na staż podoktorski. POWROTY to propozycja dla tych badaczy, którzy na wczesnym etapie kariery przerwali pracę naukową i chcą do niej wrócić. W obu programach można zdobyć indywidualne granty w wysokości ok. 800 tys. zł na dwa lata. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY, Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł.

Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje wraz z danymi kontaktowymi do koordynatorów znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym programom:

Źródło: Fundacja na rzecz Rozwoju Nauki

TEAM building – kolejne konkursy na granty zespołowe już otwarte

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi kolejne konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Wnioski można składać do 15 stycznia 2018 r.  Konkursy są otwarte dla badaczy z Polski i z zagranicy, niezależnie od narodowości.

Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem.

Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata. W bieżącym konkursie do zdobycia jest łącznie 47,5 mln zł.

Szczegóły: strona internetowa

Program TEAM-TECH to propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Szczegóły: strona internetowa

Celem programów  oraz TEAM-TECH Core FacilityTEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (moduł Core Facility PLUS).

Szczegóły: strona internetowa TEAM-TECH Core Facility

Szczegóły: strona internetowa TEAM-TECH Core Facility PLUS

Programy  TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS  są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin przyjmowania wniosków upływa 15 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Team, Team-Tech – nabory wniosków

95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych dzisiaj konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 20 czerwca 2017 r.
Granty można uzyskać w ramach programu TEAM, TEAM-TECH oraz dwóch programów stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS, które mają pomóc, zwłaszcza instytucjom naukowym, w  udostępnianiu swojej aparatury i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego.
Źródło: GNB

Program TEAM – kolejny nabór.

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych.

Termin kolejnego naboru: rozpoczęcie: 20.04.2017 – termin składania wniosków: 20.06.2017.

Więcej informacji na stronie internetowej

Źródło: fnp

FNP: First Team i Homing. Trzeci nabór wniosków

W ramach konkursów FNP: First Team i Homing możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing).
Nabór wniosków będzie trwał od 10 stycznia 2017 r. do 10 marca 2017 r.
Opisy konkursów:
  • Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.
  • Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło:www.granty-na-badania.com

Jak zdobyć granty FNP

fnp_logoW dniach 8 i 15 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Spotkania będą także transmitowane on line.

Doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli instytucji naukowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych w Polsce FNP zaprasza  8 września br. na spotkanie informacyjne dotyczące programu MAB. W programie tym można zdobyć środki na stworzenie w Polsce ośrodków badawczych, w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Nabór do najbliższego konkursu rozpocznie się na przełomie sierpnia i września br. W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące programu, możliwości i zasady uczestnictwa w najbliższym konkursie oraz informacje dotyczące procesu przygotowania, składania i oceny wniosków. Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim i będzie trwało od godz. 10.00 do 14.30. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą się rejestrować wysyłając zgłoszenie na adres infodaymab@fnp.org.pl. Rejestracja jest prowadzona do 6 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Drugie spotkanie informacyjne, które jest planowane na 15 września br., będzie dotyczyło grantów FNP dla młodych doktorów – z Polski i z zagranicy – w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki (w wysokości nawet do 2 mln zł) na założenie pierwszego zespołu. Program HOMING to propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej z jakichkolwiek powodów przerwali prowadzenie prac B+R, np. z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą otrzymać grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Do 17 października trwa nabór wniosków do drugiego konkursu w tych programach. W programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Spotkanie informacyjne będzie prowadzone w jęz. angielskim i będzie trwało w godz. 10.00 – 15.00. aby zarejestrować się na spotkanie, należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: infoday@fnp.org.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 12 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Transmisje on line z obu spotkań będą prowadzone na kanale FNP na portalu YouTube.

Szczegółowe programy obu spotkań znajdują się na stronie www.fnp.org.pl

źródło: KPK