Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach Horyzont 2020

Celem szczegółowym Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa.

W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy.

Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI Responsible Research and Innovation) składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:

  • szerzej zaangażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
  • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
  • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i zakresie prowadzonych badań,
  • uwzględniać wymiar etyczny,
  • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

SWAFS: oferta współpracy z Włoch – poszukiwanie partnerów

ENEA Casaccia Research Center poszukuje możliwości współpracy w temacie SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education obszaru tematycznego SWAFS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa).

Termin składania wniosków mija 10 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje i źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE.

Współpraca z Ameryką, Azją i Europą, czyli jak przygotować konkurencyjny wniosek projektowy na wymianę kadry naukowej?

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2018 r. (wtorek) w sali Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, w godzinach 11:00 – 14:00 (sala 115 B).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona do 30.

Współorganizator: Politechnika Gdańska, Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

– Struktura oraz zasady udziału w programie ramowym UE Horyzont 2020. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w H2020 – charakterystyka działań, formalne zasady uczestnictwa.

– Projekt typu RISE w Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie w H2020 – ogłoszenie o konkursie, logowanie do Participant Portal, dokumenty konkursowe, zasady aplikowania, uczestnicy projektu i jego budżet.

– Przygotowanie wniosku projektowego: struktura wniosku, część administracyjna i merytoryczna wniosku, rola koordynatora, beneficjentów i partnerów projektu, załączniki do wniosku projektowego, kryteria oceny.

– Praktyczna realizacja projektu RISE – raportowanie kosztów, raporty merytoryczne, umowa grantowa, umowa konsorcjum, aspekty prawne, praktyczne aspekty realizacji projektu.

– Oferta portalu EurAxess.

Szczegółowe informacje, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Nowy konkurs CHIST-ERA w obszarze ICT

Sieć CHIST-ERA otworzyła właśnie nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach konkursu możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów następujących zakresów tematycznych:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów: Austria (tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu – ORMR), Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja (tylko w obrębie drugiego tematu konkursu – BDSI), Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania (tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu – ORMR), Włochy.

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals): 11 stycznia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Ocena partnerstw publiczno-publicznych w Horyzoncie 2020

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Konsultacje zakończą się 30 kwietnia 2017 roku.

Zachęcamy do wyrażenia opinii i wypełnienia ankiety.

Więcej informacji w komunikacie KE.

MSCA RISE – otwarty konkurs

Do 5 kwietnia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów międzynarodowej i międzysektorowej wymiany pracowników: w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE).

Szczegółowe informacje o działaniu MSCA RISE znajdą Państwo na stronie internetowej.

Źródło:kpk.gov.pl

Konkurs indywidualne granty Marii Skłodowskiej-Curie

logo biura woj. wielkopolskiego w brukseli

horizon2020

Do 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków w tegorocznym konkursie na granty indywidualne przyznawane w ramach programu „Horyzont 2020”, obszar „Doskonała baza naukowa”, działania „Marii Skłodowskiej-Curie”:  H2020-MSCA-IF-2016. Dostępna pula środków w 2016 r. wynosi ponad 218,5 miliona euro.

O granty mogą wnioskować naukowcy mający 4 lata doświadczeniaw pracy badawczej lubstopień doktora. W zależności od typu grantu projekt można realizować w Europie, w kraju stowarzyszonym z programem H2020 (European Fellowships) lub w kraju trzecim z obowiązkową fazą powrotną do Europy (Global Fellowships).

Granty badawczo-szkoleniowe mogą być realizowane w okresie od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez badacza, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i wybraną przez niego instytucję przyjmującą, składa się w formacie elektronicznym. Ocenie będzie podlegać tylko jeden wniosek zgłoszony przez danego wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podstawie kpk.gov.pl

źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli