TECHMATSTRATEG II Konkurs

Dyrektor Narodowego  Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Celem głównym jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie programu wynosi 200 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 09 kwietnia 2018 r. do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Nauki

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania – 97 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) to 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE stanowi 84,28%. Po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.

Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.

Źródło: MNiSW

Dziewiąty konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 15 stycznia do 15 marca 2018 r.

Szczegółowa informacja: strona internetowa NCBiR.

Źródło: MNiSW

Konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00- UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia  31 stycznia 2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania 19 400 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) stanowi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE to 84,28%.

Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie za pośrednictwem  Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowa informacja o w/w konkursie: strona internetowa NCBiR.

Źródło: NCBiR

Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku

Rozpoczęła się rejestracja na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia.

Więcej informacji na stronie internetowej.
Formularz rejestracji na konferencję

Źródło: NCBR

Fundusz nowatorskiego programu NCBR BRIdge VC

450 mln euro zostanie przeznaczonych na komercjalizację wyników badań polskich naukowców w programie NCBR PRIdge VC.

Pieniądze z Funduszu będą inwestowane w małe i średnie firmy działające w obszarze nowych technologii za pośrednictwem 10 funduszy Venture Capital.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: NCBiR

23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

logo

Do dnia 29 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 23. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań na potrzeby danej branży (ang. Collective Research).

Badania te, są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło:nauka.gov.