Kolejna edycja konkursów: UWERTURA 2, SONATINA 2 i ETIUDA 6

Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta edycja konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursów naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne

Szczegółowe informacje: strona internetowa Narodowego Centrum Nauki.

Źródło: MNiSW

Miniatura 1 – NCN wstrzyma nabór i zapowiada nową edycję

W ramach rozpoczętego 4 maja 2017 r. konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1 prowadzony będzie kolejny nabór wniosków w 2018 r.  Znaczne zainteresowanie spowodowało, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura 1 na 2017 r. NCN informuje, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej, niż planowany 31 grudnia 2017 r.

Istotny jest fakt, iż w chwili wyczerpania zasobów finansowych przeznaczonych na konkurs Miniatura 1, Narodowe Centrum Nauki wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.

Pełna informacja o konkursie Miniatura 1: strona internetowa NCN.

Źródło: GNB

Opus 12, Preludium 12, Sonata 12 – NCN podnosi budżety

Narodowe Centrum Nauki zdecydowało się przeznaczyć dodatkowe środki na finansowanie projektów, które zostały złożone w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12 i Sonata 12. Budżety wspomnianych konkursów wzrosły o 44 mln zł. Łącznie na finansowanie konkursów, w których nabór wniosków trwał od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., NCN przeznaczy 434 mln zł.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Przypominamy, że do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13.

Źródło: GNB

Miniatura 1 – zmiana terminu rozpoczęcia naboru

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu na pojedyncze działania naukowe Miniatura 1. Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja 2017 r. i będzie trwał do 31 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: NCN

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

ETIUDA 5

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 3-5 lipca 2017 r.
 • Nauki Ścisłe i Techniczne: 31 maja-2 czerwca 2017 r.
 • Nauki o Życiu: 12-14 czerwca 2017 r.

SONATINA 1

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 17-19 lipca 2017 r.
 • Nauki Ścisłe i Techniczne: 17-19 lipca 2017 r.
 • Nauki o Życiu: 17-19 lipca 2017 r.

UWERTURA 1

 • Wszystkie dziedziny: 3-4 lipca 2017 r.

Więcej na stronie internetowej.

Źródło: ncn.gov.pl

OPUS 13 i PRELUDIUM 13, nowe konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Więcej informacji na stronie internetowej.

 • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Nabór wniosków w konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r.

Źródło: ncn

 

Konkurs QuantERA 2017 w obszarze technologii kwantowych

W styczniu 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs QuantERA 2017 z obszaru technologii kwantowych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017.

Zakres merytoryczny wniosków powinien obejmować jeden lub kilka z następujących obszarów:

 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging
 6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Konkurs będzie obejmował dwa etapy.

Przewidywany termin składania skróconych wersji wniosków (tzw. pre-proposals) upływa 15 marca 2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie oraz na stronie internetowej konkursu.

Źródło: ncn.gov.pl

UWERTURA-1 -informacje o konkursie

Efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) jest konkurs UWERTURA 1 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Adresatami konkursu są osoby mające co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC.

NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia.

Projekt badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej. Oprócz NCN, do programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees dołączyły inne agencje finansujące badania naukowe z Belgii, Czech, Estonii, Węgier i Słowenii.

Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 została ogłoszona 15 grudnia, a wnioski będzie można składać do 15 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej NCN.

Źródło: kpk.gov.pl

Konkurs SUGI – Sustainable Urbanisation Global Initiative

Konkurs Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus  na międzynarodowe projekty badawcze, ma na celu wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Tematyka konkursu obejmie :

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
 • Multi-level Governance and Management,
 • Managing Strategies and Solutions.

Adresatami konkursu są międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Budżet konkursu: 28,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany ze środków Horyzontu 2020).

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konkursu.

Źródło:NCN

Ogłoszenie konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1

logo

Dnia 15 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1:

 • ETIUDA 5 – na stypendia doktorskie,
  wsparcie finansowe w wysokości 4,5 tys. miesięcznie, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym mogą otrzymać doktoranci przygotowujący swoją rozprawę doktorską.
  Budżet piątej edycji wyniesie 10 mln zł.
 • SONATINA 1– na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  konkurs skierowany jest dla badaczy do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach programu finansowane będzie pełnoetatowe zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacja projektu badawczego, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy.
  Łączny budżet konkursu wyniesie 30 mln zł.
 • UWERTURA 1– na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
  konkurs adresowany jest dla bardziej doświadczonych naukowców, którzy mają co najmniej tytuł doktora i realizowali już projekt badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika. Odbędą oni staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.
  Budżet konkursu wyniesie 5 mln zł.

Nabór wniosków w powyższych konkursach będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku.

 • MINIATURA 1 – na pojedyncze działanie naukowe.
  Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN.
  Konkurs umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych  tzw. „małe granty”, które można przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne.
  Laureaci otrzymają na swoje projekty od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Nabór wniosków będzie ciągły, a procedura oceny uproszczona, dzięki czemu czas wydania decyzji o finansowaniu skróci się do trzech miesięcy. Budżet zaplanowano na 20 mln zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku

Źródło:NCN