Dziewiąty konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 15 stycznia do 15 marca 2018 r.

Szczegółowa informacja: strona internetowa NCBiR.

Źródło: MNiSW

PO WER 3.1 „Studia dualne” – konkurs na realizację programów kształcenia z udziałem pracodawców

Na listopad 2017 r. zaplanowano otwarcie naboru wniosków do Programu  PO WER 3.1 wspierającego realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację
  • wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów)

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Okres realizacji projektu: 24-48 miesięcy.

Szczegółowe informacje: NCBiR.

Źródło: MNiSW

Nabór wniosków nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 20.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.

Szczegółowe informacje: Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Źródło: WRPO

TEAM building – kolejne konkursy na granty zespołowe już otwarte

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi kolejne konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Wnioski można składać do 15 stycznia 2018 r.  Konkursy są otwarte dla badaczy z Polski i z zagranicy, niezależnie od narodowości.

Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem.

Grant można zdobyć na trzy lata, z dodatkową możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 2 lata. W bieżącym konkursie do zdobycia jest łącznie 47,5 mln zł.

Szczegóły: strona internetowa

Program TEAM-TECH to propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Szczegóły: strona internetowa

Celem programów  oraz TEAM-TECH Core FacilityTEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (moduł Core Facility PLUS).

Szczegóły: strona internetowa TEAM-TECH Core Facility

Szczegóły: strona internetowa TEAM-TECH Core Facility PLUS

Programy  TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS  są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin przyjmowania wniosków upływa 15 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Harmonogram konkursów w ramach PO IR

Poniżej przedstawiamy terminy naborów wniosków w programach FNP finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – wersja obowiązująca od 15.09.2017 r.

Szczegółowe informacje: strona internetowa.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nowy konkurs CHIST-ERA w obszarze ICT

Sieć CHIST-ERA otworzyła właśnie nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach konkursu możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów następujących zakresów tematycznych:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów: Austria (tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu – ORMR), Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja (tylko w obrębie drugiego tematu konkursu – BDSI), Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania (tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu – ORMR), Włochy.

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals): 11 stycznia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Konkurs na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES.

Konkurs ma na celu umożliwienie przedstawicielom miast, których fiszki projektowe zostały zakwalifikowane do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców (konkurs dotacji), nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz poznanie dobrych praktyk i zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w wybranym państwie członkowskim UE.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski o dofinansowanie w  ramach  konkursu  będą  przyjmowane od 11 do 18 grudnia 2017 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegóły na stronie konkursu.

Źródło: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00- UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia  31 stycznia 2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania 19 400 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) stanowi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE to 84,28%.

Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie za pośrednictwem  Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowa informacja o w/w konkursie: strona internetowa NCBiR.

Źródło: NCBiR

Miniatura 1 – NCN wstrzyma nabór i zapowiada nową edycję

W ramach rozpoczętego 4 maja 2017 r. konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1 prowadzony będzie kolejny nabór wniosków w 2018 r.  Znaczne zainteresowanie spowodowało, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura 1 na 2017 r. NCN informuje, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej, niż planowany 31 grudnia 2017 r.

Istotny jest fakt, iż w chwili wyczerpania zasobów finansowych przeznaczonych na konkurs Miniatura 1, Narodowe Centrum Nauki wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.

Pełna informacja o konkursie Miniatura 1: strona internetowa NCN.

Źródło: GNB