Współpraca z Ameryką, Azją i Europą, czyli jak przygotować konkurencyjny wniosek projektowy na wymianę kadry naukowej?

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2018 r. (wtorek) w sali Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, w godzinach 11:00 – 14:00 (sala 115 B).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona do 30.

Współorganizator: Politechnika Gdańska, Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

– Struktura oraz zasady udziału w programie ramowym UE Horyzont 2020. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w H2020 – charakterystyka działań, formalne zasady uczestnictwa.

– Projekt typu RISE w Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie w H2020 – ogłoszenie o konkursie, logowanie do Participant Portal, dokumenty konkursowe, zasady aplikowania, uczestnicy projektu i jego budżet.

– Przygotowanie wniosku projektowego: struktura wniosku, część administracyjna i merytoryczna wniosku, rola koordynatora, beneficjentów i partnerów projektu, załączniki do wniosku projektowego, kryteria oceny.

– Praktyczna realizacja projektu RISE – raportowanie kosztów, raporty merytoryczne, umowa grantowa, umowa konsorcjum, aspekty prawne, praktyczne aspekty realizacji projektu.

– Oferta portalu EurAxess.

Szczegółowe informacje, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa, Poddziałanie 4.1.1  „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 19 lutego 2018 r.).

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo
  • dwie jednostki naukowe

Dofinansowanie może otrzymać projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa. 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów stanowi 400 000 000 zł.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Inteligentny Rozwój.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wznowienie konkursu na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w związku z nierozstrzygnięciem naboru wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, podjęło decyzję o jego ponownym uruchomieniu w 2018 r. W związku z tym, wprowadzono aktualizację dot. okresu naboru w regulaminie konkursu.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu można składać od 19 stycznia do 30 marca 2018 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące  funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17, na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: Program Wiedza Edukacja Rozwój

Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ na rok 2018

Przedstawiamy roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2014-2020, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4751/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym WRPO 2014+ na rok 2018. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie roku:

2018_harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_i_potencjalnych_beneficjentów (381.8 KB)

Szczegółowe informacje: Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: WRPO

Ruszyła rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w rekrutacji Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Program realizowany  jest przez Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej.

Edycja 2018 rozpocznie się  w marcu 2018 i potrwa do czerwca 2018.

Nabór wniosków trwa do 21 stycznia.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie topminds.pl oraz facebooku.

Źródło: MNiSW

Kolejna edycja konkursów: UWERTURA 2, SONATINA 2 i ETIUDA 6

Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta edycja konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursów naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne

Szczegółowe informacje: strona internetowa Narodowego Centrum Nauki.

Źródło: MNiSW

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania – 97 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) to 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE stanowi 84,28%. Po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.

Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.

Źródło: MNiSW

Otwarty konkurs dla młodzieży akademickiej

22 listopada wystartował konkurs Rejs Niepodległości, który jest dla młodych ludzi szansą do zaprezentowania się w roli Młodych Ambasadorów. Poprzez ukazanie walorów i piękna swoich „małych ojczyzn” będą promowali Polskę za granicą. Konkurs jest także okazją do pogłębienia wiedzy historycznej na temat swojego kraju. Konkurs jest przeznaczony dla osób w wieku 18 – 26 lat.

Celem konkursu jest  wyłonienie laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem „Dar Młodzieży” na jednym z odcinków dookoła świata oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty po przeprowadzeniu dwóch etapów. Pierwszy etap konkursu zakończy się 3 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje: strona internetowa Rejsu Niepodległości oraz Fanpage Rejsu Niepodległości – na fanpage przypięty jest post z odniesieniem do aplikacji konkursowej, poprzez którą wszyscy chętni mogą wziąć udział w konkursie.

Źródło: MNiSW

Dziewiąty konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 15 stycznia do 15 marca 2018 r.

Szczegółowa informacja: strona internetowa NCBiR.

Źródło: MNiSW

PO WER 3.1 „Studia dualne” – konkurs na realizację programów kształcenia z udziałem pracodawców

Na listopad 2017 r. zaplanowano otwarcie naboru wniosków do Programu  PO WER 3.1 wspierającego realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację
  • wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów)

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Okres realizacji projektu: 24-48 miesięcy.

Szczegółowe informacje: NCBiR.

Źródło: MNiSW