2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój (Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej)

W dniach 05.04.2018 r. do 30.04.2018 r. można składać wnioski dot. konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18, który zostanie rozstrzygnięty w IV kwartale 2018 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej  w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Beneficjentem projektu mogą być podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub pracodawcy,  partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu konkursu.

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt, dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych w regulaminie konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: Program Wiedza Edukacja Rozwój

Wznowienie konkursu na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w związku z nierozstrzygnięciem naboru wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, podjęło decyzję o jego ponownym uruchomieniu w 2018 r. W związku z tym, wprowadzono aktualizację dot. okresu naboru w regulaminie konkursu.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu można składać od 19 stycznia do 30 marca 2018 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące  funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17, na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: Program Wiedza Edukacja Rozwój

PO WER 3.1 „Studia dualne” – konkurs na realizację programów kształcenia z udziałem pracodawców

Na listopad 2017 r. zaplanowano otwarcie naboru wniosków do Programu  PO WER 3.1 wspierającego realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację
  • wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów)

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Okres realizacji projektu: 24-48 miesięcy.

Szczegółowe informacje: NCBiR.

Źródło: MNiSW

Konkurs na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES.

Konkurs ma na celu umożliwienie przedstawicielom miast, których fiszki projektowe zostały zakwalifikowane do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców (konkurs dotacji), nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz poznanie dobrych praktyk i zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w wybranym państwie członkowskim UE.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski o dofinansowanie w  ramach  konkursu  będą  przyjmowane od 11 do 18 grudnia 2017 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegóły na stronie konkursu.

Źródło: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni

Od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.
Źródło: GNB

HARMONOGRAMY KONKURSÓW

HARMONOGRAM W POIR
POIR2017

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

HARMONOGRAM W POWER
POWER2017

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/

HARMONOGRAM WRPO

WRPO2017

http://wrpo.wielkopolskie.pl/skorzystaj-z-programu/harmonogram-naborow-wnioskow