Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ Poddziałanie 8.3.1 i 6.4.1

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 27 marca 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży (konkurs ogólny, CKZiU, Izby Rzemieślnicze) oraz Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa. Przedstawione zostaną również informacje dot. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 27 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Poznaniu przy Al. Niepodległości 18 w Sali Herbowej (I piętro, budynek C). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 22 marca br., do godz. 14.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.

Więcej informacji: szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 6.3.1 i 6.4.1.

Źródło: serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ na rok 2018

Przedstawiamy roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2014-2020, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4751/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym WRPO 2014+ na rok 2018. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie roku:

2018_harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_i_potencjalnych_beneficjentów (381.8 KB)

Szczegółowe informacje: Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: WRPO

Nabór wniosków nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 20.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie będzie podzielony na rundy konkursowe.

Szczegółowe informacje: Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Źródło: WRPO