Polskie Powroty NAWA – pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W dniu 7 marca 2018 r. został uruchomiony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) program Polskie Powroty.

W/w program umożliwi polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych, oferując im konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość budowania zespołów projektowych, finansowanie wynagrodzeń powracających naukowców i członków stworzonej przez nich grupy badawczej, a tym samym stworzenie optymalnych warunków prowadzenia w Polsce badań naukowych na światowym poziomie. Dzięki  udziałowi w Programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy, bez konieczności angażowania dodatkowych środków, specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36‒48 miesięcy. Środki finansowe w ramach programu przeznaczone są na koszty wynagrodzenia powracającego naukowca oraz na stworzenie przez niego grupy projektowej.

Wnioski na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja 2018 r. Pierwsze powroty możliwe będą pod koniec tego roku.

Szczegółowe informacje o programie na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Źródło: strona internetowa MNiSW

Nowe licencje w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

Informujemy, że zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe zapewniające dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych bibliometrycznych:

 1. InCites –  dodatek do bazy Web of Science
 2. SciVal – dodatek do bazy Scopus

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do w/w baz są dostępne w serwisie WBN.

Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji.

W ramach tych licencji zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych.  Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus. W ramach WBN finansowany jest także krajowy program publikowania otwartego Springer Open Choice dla polskich autorów oraz udział Polski w międzynarodowym programie publikowania otwartego Scoap3.

Źródło: MNiSW

Ruszyła rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w rekrutacji Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Program realizowany  jest przez Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej.

Edycja 2018 rozpocznie się  w marcu 2018 i potrwa do czerwca 2018.

Nabór wniosków trwa do 21 stycznia.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie topminds.pl oraz facebooku.

Źródło: MNiSW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award 2018-2019

Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta:

 • University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6 miesięczne) lub
 • University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne)

Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

Źródło: MNiSW

Dzień informacyjny: bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka w programie Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma przyjemność zaprosić na Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”, który odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (sala: Aula 2), w godz. 9:30 – 15:00.

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną możliwości, jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, uczestnicy zostaną zapoznani z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społeczne na 2018 rok oraz poruszone zostaną kwestie związane z tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI) i Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub) w ramach unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu.

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Środki finansowe w konkursie „Mobilność Plus” przeznaczone są na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.
Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy (nie ukończyli 35. roku życia) i dodatkowo są:

1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi,

b) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi,

2) uczestnikami studiów doktoranckich.

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.

Nabór wniosków trwa od 2 stycznia 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: MNiSW

Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – lipiec i sierpień 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w lipcu 2017 r. przez szkoły wyższe 8 kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, w tym:

 • dwóch czterotygodniowych dla 65osób każdy;
 • sześciu trzytygodniowych dla 45 osób każdy.

W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1.

Warunki konieczne do udziału w konkursie:

 • co najmniej dwa lata doświadczenia w organizacji letnich kursów języka polskiego dla cudzoziemców;
 • opinia senatu uczelni co do możliwości organizacji kursu;
 • zagwarantowanie bazy lokalowej (dydaktycznej i socjalnej) dla uczestników kursu;
 • deklaracja zakwaterowania i wyżywienia w kwocie nieprzekraczającej 85 PLN/dobę za jednego uczestnika kursu;
 • przedstawienie programu kursu;
 • podanie nazwisk osób odpowiedzialnych za:
  • całość kursu,
  • lektoraty językowe,
  • dodatkowe zajęcia językowe,
  • zajęcia z wiedzy o Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: MNiSW

Nabór wniosków w przedsięwzięciu „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT”

W ramach naboru wniosków w przedsięwzięciu „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT” mogą być zgłoszone wnioski o finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem przez polskich partnerów we współpracy z partnerami zagranicznymi, wspólnego wniosku projektowego i złożeniem go w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie na refundację kosztów poniesionych w okresie od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku i nie później niż do dnia 14 lipca 2016 r.

Termin nadsyłania wniosków upływa 9 stycznia 2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Źródło:nauka.gov.pl

Strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego

logo-mnisw-pl

Dnia 9 września 2016 roku, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin, ogłosił strategię rozwoju dla polskich uczelni i nauki.

Strategia składa się z trzech filarów, a jej zadaniem jest poprawa kondycji polskich uniwersytetów:

 • Konstytucja dla nauki, zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym:
  • Zakłada mniej biurokracji na uczelniach,
  • Narodowy Kongres Nauki, Ustawa 2.0,
  • Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej;
 • Innowacja dla gospodarki, komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem:
  • Dobre prawo dla  innowacji,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Instrumenty finansowe dla innowacji, 50 miliardów złotych na projekty,
  • Narodowy Instytut Technologiczny;
 • Nauka dla Ciebie – społeczna odpowiedzialność nauki:
  • Uniwersytet Młodego Odkrywcy,
  • Program Naukobus,
  • Program dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szczegółowe informacje na temat stawy znajdują się na stronie ministerstwa oraz w załączniku.

Źródło: MNiSW