Studenckie Koła Naukowe

Jak założyć koło naukowe?
1)    Wizja koła naukowego (sprawdź czy istnieją już na uczelni organizacje o podobnej tematyce, znajdź przynajmniej 3 chętnych na członkostwo, określ obszar działania SKN, wymyśl jego nazwę i logo)
2)    Opiekun (znajdź pracownika dydaktycznego, który zajmuje lub interesuje się dziedziną, w której ma działać SKN)
3)    Zarząd (SKN musi posiadać organ, który będzie nim kierować. Najczęściej jest to przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik, wybierani w wyniku głosowania)
4)    Statut organizacji (stwórz regulamin SKN, który zawierać będzie następujące informacje: nazwa, cele organizacji i sposoby ich realizacji, miejsce funkcjonowania – Instytut, sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, informacje o zarządzie oraz o sposobie powoływania go, itp.)
5)    Rejestracja (organizacja studencka zostanie zarejestrowana  po złożeniu odpowiedniej dokumentacji):

–    Formularza rejestracyjnego z podpisem opiekuna organizacji studenckiej oraz Dyrektora Instytutu/ Kierownika jednostki międzyinstytutowej
–    Listy członków organizacji studenckiej oraz ich dane kontaktowe
–    Statutu organizacji studenckiej

6)    Miejsce składania dokumentów:
Ewa Fijałkowska
Ośrodek Informacji Naukowej
Biblioteka Główna (bud. C, pok. 111)
e-mail: oin@pwsz.pila.pl
tel. 67 352 27 09

Po zarejestrowaniu organizacji studenckiej, do jej obowiązków należy:
•    Złożenie sprawozdania semestralnego z  działalności organizacji
•    Złożenie ramowych programów pracy SKN
•    Rozliczenie finansowe

Terminy składania dokumentów

Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia z działalności organizacji studenckiej składane są do 24 lutego za semestr zimowy i do 16 czerwca za semestr letni.


Dlaczego warto należeć do organizacji studenckiej?

Organizacja studencka może otrzymać dofinansowanie do prowadzenia projektów badawczych, konferencji, organizacji warsztatów, szkoleń, wystaw i konkursów, itp.  Podstawą przyznania SKN środków finansowych na jego działanie jest Plan Budżetowy oraz wcześniejsza działalność i osiągnięcia organizacji.

WAŻNE!

W przypadku korzystania ze środków budżetowych SKN, wnioski Przewodniczących Kół (wraz z podpisami opiekunów) muszą zostać złożone minimum 14 dni przed terminem przedsięwzięć wynikających z wniosku o wykorzystanie środków finansowych SKN.

Wnioski oraz wszystkie FAKTURY dotyczące wykorzystania środków SKN należy składać w Ośrodku Informacji Naukowej – Biblioteka Główna.