Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ Poddziałanie 8.3.1 i 6.4.1

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 27 marca 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży (konkurs ogólny, CKZiU, Izby Rzemieślnicze) oraz Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa. Przedstawione zostaną również informacje dot. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 27 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Poznaniu przy Al. Niepodległości 18 w Sali Herbowej (I piętro, budynek C). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 22 marca br., do godz. 14.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.

Więcej informacji: szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 6.3.1 i 6.4.1.

Źródło: serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Polskie Powroty NAWA – pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W dniu 7 marca 2018 r. został uruchomiony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) program Polskie Powroty.

W/w program umożliwi polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych, oferując im konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość budowania zespołów projektowych, finansowanie wynagrodzeń powracających naukowców i członków stworzonej przez nich grupy badawczej, a tym samym stworzenie optymalnych warunków prowadzenia w Polsce badań naukowych na światowym poziomie. Dzięki  udziałowi w Programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy, bez konieczności angażowania dodatkowych środków, specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36‒48 miesięcy. Środki finansowe w ramach programu przeznaczone są na koszty wynagrodzenia powracającego naukowca oraz na stworzenie przez niego grupy projektowej.

Wnioski na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja 2018 r. Pierwsze powroty możliwe będą pod koniec tego roku.

Szczegółowe informacje o programie na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Źródło: strona internetowa MNiSW

Międzynarodowa Konferencja „The Old Meets the New” w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Kierunek Filologia Angielska zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji „The Old Meets the New”, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Nowym Targu.

Prezentacje

Zapraszamy do przedstawiania wystąpień w języku angielskim lub polskim. Prezentacja nie powinna przekraczać 20 minut, dyskusja przewidziana jest na 10 minut. Sesje tematyczne zostaną zorganizowane zgodnie z materią prezentacji zgłoszonych przez uczestników. Plakaty, zostaną przedstawione podczas osobnej sesji.

Zgłoszenia

Kartę zgłoszenia z abstraktem o długości nieprzekraczającej 200 słów prosimy przesłać elektronicznie w pliku tekstowym o formacie .doc lub .docx na adres: oldnew@ppwsz.edu.pl.

Ważne daty

Karta zgłoszenia ze streszczeniem – do 30 marca 2018 r.

Decyzja o przyjęciu prezentacji – do 7 kwietnia 2018 r.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – do 14 kwietnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach, lunch oraz publikację zrecenzowanych i przyjętych do publikacji artykułów. Szczegółowe wytyczne dotyczące formatu publikacji zostaną podane po konferencji. Opłata nie obejmuje noclegu.

Sekretarz Konferencji

Dr Zbigniew Głowala (wszelkie pytania oldnew@ppwsz.edu.pl)

Dokonywanie wpłat

Bank Zachodni WBK 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000
Źródło, szczegółowe informacje: strona internetowa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Opolu

II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Program konferencji przewiduje ustne prezentacje prac naukowych studentów i absolwentów, prowadzonych w ramach Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Wystąpienia uczestników odbędą się w kilku sesjach tematycznych:

  • Sesja fizjoterapeutyczna
  • Sesja dietetyczna
  • Sesja pielęgniarsko-położnicza
  • Sesja psychologiczna
  • Varia – tematy różne, związane z medycyną i zdrowiem człowieka

Zgłoszenia prac (streszczenie) w języku angielskim oraz polskim należy przesyłać do 3 kwietnia 2018 r. na adres mailowy konferencja.skn@wsm.opole.pl

Źródło, szczegółowe informacje: strona internetowa II Międzynarodowej Konferencji SKN.

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia”

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu, zaprasza na Międzynarodową Konferencję  Studenckich Kół NaukowychZagrożenia a profilaktyka  w obszarach zdrowia”, która odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w PPWSZ w Nowym Targu.

Konferencja skierowana jest do studentów z obszaru Nauk o Zdrowiu, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami  naukowymi.

Karty zgłoszenia uczestnictwa w w/w Konferencji można nadsyłać do dnia 07 maja 2018 r.

Źródło: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Piąty konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY

Od 8 stycznia do 5 marca 2018 r. można składać wnioski w piątym konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie 37 mln zł.

O środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki – w wysokości ok. 2 mln zł – na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula środków przeznaczonych na aktualny konkurs wynosi aż 25 mln zł.

Programy POWROTY i HOMING oferują granty „powrotowe”, reintegracyjne bądź podoktorskie. HOMING jest skierowany do młodych doktorów, którzy chcą wrócić z zagranicy do Polski np., po odbytym stażu, czy studiach doktoranckich, bądź przyjechać do Polski na staż podoktorski. POWROTY to propozycja dla tych badaczy, którzy na wczesnym etapie kariery przerwali pracę naukową i chcą do niej wrócić. W obu programach można zdobyć indywidualne granty w wysokości ok. 800 tys. zł na dwa lata. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY, Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł.

Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje wraz z danymi kontaktowymi do koordynatorów znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym programom:

Źródło: Fundacja na rzecz Rozwoju Nauki

Współpraca z Ameryką, Azją i Europą, czyli jak przygotować konkurencyjny wniosek projektowy na wymianę kadry naukowej?

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2018 r. (wtorek) w sali Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, w godzinach 11:00 – 14:00 (sala 115 B).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona do 30.

Współorganizator: Politechnika Gdańska, Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

– Struktura oraz zasady udziału w programie ramowym UE Horyzont 2020. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w H2020 – charakterystyka działań, formalne zasady uczestnictwa.

– Projekt typu RISE w Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie w H2020 – ogłoszenie o konkursie, logowanie do Participant Portal, dokumenty konkursowe, zasady aplikowania, uczestnicy projektu i jego budżet.

– Przygotowanie wniosku projektowego: struktura wniosku, część administracyjna i merytoryczna wniosku, rola koordynatora, beneficjentów i partnerów projektu, załączniki do wniosku projektowego, kryteria oceny.

– Praktyczna realizacja projektu RISE – raportowanie kosztów, raporty merytoryczne, umowa grantowa, umowa konsorcjum, aspekty prawne, praktyczne aspekty realizacji projektu.

– Oferta portalu EurAxess.

Szczegółowe informacje, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa, Poddziałanie 4.1.1  „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 19 lutego 2018 r.).

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo
  • dwie jednostki naukowe

Dofinansowanie może otrzymać projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa. 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) – określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. Poziom finansowania dla jednostek naukowych – na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów stanowi 400 000 000 zł.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Inteligentny Rozwój.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wznowienie konkursu na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w związku z nierozstrzygnięciem naboru wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, podjęło decyzję o jego ponownym uruchomieniu w 2018 r. W związku z tym, wprowadzono aktualizację dot. okresu naboru w regulaminie konkursu.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu można składać od 19 stycznia do 30 marca 2018 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące  funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17, na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Szczegółowe informacje: Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: Program Wiedza Edukacja Rozwój

Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ na rok 2018

Przedstawiamy roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2014-2020, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4751/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym WRPO 2014+ na rok 2018. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie roku:

2018_harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_i_potencjalnych_beneficjentów (381.8 KB)

Szczegółowe informacje: Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: WRPO