Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2018

Działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaproszają do udziału w XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2018, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.ojs.jecs.pl), mającym na liście ministerialnej aż 13 pkt. i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca czerwca 2018 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową sekretarza konferencji: sekretarztalentow@gmail.com lub na: https://www.facebook.com/konferencjatalenty/.

Link online do formularza rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje i źródło: Variograf Scientific Club.

Granty i stypendia dla naukowców – kwiecień/ maj 2018 r.

Przedstawiamy Państwu aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców na okres kwiecień/ maj 2018 r.:

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 12 kwietnia 2018

Włochy – Stypendium Begliasco dla humanistów i artystów, termin: 15 kwietnia 2018

Kanada – stypendium dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce; termin: 16 kwietnia 2018

Szwajcaria – stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018

Europa – roczne stypendium dla doktorów; termin: 30 kwietnia 2018

Irlandia – Career-FIT – stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; termin: 30 kwietnia 2018

Różne kraje – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2018

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków; termin: 30 kwietnia 2018

Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne – Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; termin: 10 maja 2018

Łotwa – granty na badania dla instytucji, termin: 27 kwietnia 2018

USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy, termin: 27 kwietnia 2018

Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy, do 45 r.ż.; termin: 16 maja 2018

USA – stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018

Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański; termin: 1 czerwca 2018

Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 1 czerwca 2018

 Granty NCN – MNet 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018

Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 czerwca 2018

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok

Dowolny kraj – stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop

Szczegółowe informacje: Ośrodek Informacji Naukowej (oin@pwsz.pila.pl).

Źródło: Euraxess Poland

Seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, PK przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu organizuje w dniu 18 maja (piątek) 2018 r. seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych.

Seminarium odbędzie się w godzinach 11.00 – 15 .00 na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, budynek CEUE, sala nr 4.1, ul. Towarowa 55.

Program seminarium obejmuje następujące panele tematyczne:

 1. COST – na czym polega i co oferuje?
 2. Na co zwrócić uwagę we wniosku – porady eksperta.
 3. Koordynacja akcji – z czym się wiąże, co oznacza.
 4. Krótkoterminowy wyjazd naukowo–badawczy – okiem uczestnika.

Szczegółowe informacje, źródło: strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia”

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu, zaprasza na Międzynarodową Konferencję  Studenckich Kół NaukowychZagrożenia a profilaktyka  w obszarach zdrowia”, która odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w PPWSZ w Nowym Targu.

Konferencja skierowana jest do studentów z obszaru Nauk o Zdrowiu, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami  naukowymi.

Karty zgłoszenia uczestnictwa w w/w Konferencji można nadsyłać do dnia 07 maja 2018 r.

Źródło: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Efekty kształcenia w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów kształcenia oraz system zapewnienia jakości – elitarne warsztaty

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.12.2017 r. w Warszawie oraz w  dniu 19.12.2017 r. we Wrocławiu w godz. 10.00-16.00.

Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku, gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych).

 Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: definicja efektów kształcenia, jak je określać, wzmianka o taksonomiach efektów kształcenia, przykłady formułowania efektów kształcenia.
 2. Wymagania legislacyjne (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzenia MNiSW). Wytyczne PKA (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz aktualnych trendów).
 3. Efekty kształcenia w programie studiów: poziom obszaru wiedzy, poziom kierunku studiów, poziom modułu/przedmiotu. Nieadekwatność stwierdzenia „poziom najsłabszego studenta”. Zakładane efekty „wejściowe” (rekrutacja, przejście na kolejny rok studiów). Rola praktyk zawodowych. Znaczenie pracy dyplomowej. „Genius loci”: nabywanie efektów kształcenia w ramach różnych form działalności studenckiej na uczelni.
 4. Ocenianie efektów kształcenia. Metody oceniania. „Constructive alignment”: spójność treści kształcenia, metod dydaktycznych i metod oceniania.
 5. Uwaga o kompetencjach społecznych: jak je określać i jak je oceniać (na podstawie opracowania „Competence-based learning” projektu TUNING).
 6. Rola systemu zapewnienia jakości w formułowaniu, modyfikacji i weryfikacji efektów kształcenia. Role interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w systemie zapewnienia jakości (studenci, nauczyciele akademiccy, pracodawcy, absolwenci etc.)
 7. Podsumowanie: odpowiedzialność uczelni, nauczycieli akademickich i studentów. Potrzeba roztropnego spojrzenia na efekty kształcenia.

Szczegółowe informacje: Centrum Kształcenia IDEA

Źródło: CKI

27 seminarium w cyklu Badania naukowe „Prawie wszystko o grantach naukowych – wnioskowanie, umowy, procedury, aspekty podatkowe”

Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Warszawie. Wykłady dotyczyć będą następujących paneli tematycznych:

Model finansowania projektów badawczych w Polsce.

Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszy krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo-badawczych.

Dylematy finansowania badań w modelu grantowym.

Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.

PIT od grantów naukowych.

Szczegółowe informacje: Centrum Promocji Informatyki

Źródło: CPI

Szkolenie „Ocena efektów kształcenia, realizacja procesu walidacji osiągnięć”

Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni wyższych zainteresowanych uznawalnością efektów kształcenia w systemie formalnym, nieformalnym i pozaformalnym: kadry zarządzającej uczelniami wyższymi (dziekanów i zastępców dziekanów ds. dydaktycznych), osób odpowiadających za kierunki kształcenia i programy studiów, pracowników biur współpracy międzynarodowej. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Warszawie.

Wykłady, konsultacje i dyskusje:

Uwarunkowania formalno-prawne oraz organizacyjne programów kształcenia. Wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji Dla Szkolnictwa Wyższego.

Ocena efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw.

Organizacja procesu uznawania efektów kształcenia. Jaka jest rola uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia?

Szczegółowe informacje: Centrum Promocji Informatyki

Źródło: CPI