Studencka Konferencja Naukowa „Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego”

3 grudnia 2018 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się  Studencka Konferencja Naukowa pt. „Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego”. Organizatorem spotkania jest Międzynarodowe Koło Naukowe Transportu Szynowego „InterRail”, działające przy Katedrze Transportu Szynowego Akademii WSB.

Konferencja będzie skupiała się na prezentacji referatów przygotowanych przez uczestników wydarzenia, obejmujących zagadnienia związane z liberalizacją rynku transportu szynowego tj.:

 • Liberalizacja rynku transportu szynowego,
 • Usługi przewozowe w transporcie szynowym,
 • Eksploatacja oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową,
 • Homologacja pojazdów kolejowych,
 • Systemy informatyczne w transporcie szynowym,
 • Bezpieczeństwo w transporcie szynowym,
 • Certyfikacja w transporcie szynowym,
 • Organizacja i technologia transportu szynowego,
 • Geodezja, diagnostyka transportu szynowego.

Organizatorzy zapraszają studentów do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat liberalizacji rynku kolejowego.

Najlepsze referaty w ocenie Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego”.

Kontakt: kontakt@interrail.com.pl, Katedra Transportu Szynowego – tel. 664 167 925

Źródło: strona konferencji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2018

Działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaproszają do udziału w XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2018, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.ojs.jecs.pl), mającym na liście ministerialnej aż 13 pkt. i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca czerwca 2018 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową sekretarza konferencji: sekretarztalentow@gmail.com lub na: https://www.facebook.com/konferencjatalenty/.

Link online do formularza rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje i źródło: Variograf Scientific Club.

Granty i stypendia dla naukowców – kwiecień/ maj 2018 r.

Przedstawiamy Państwu aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców na okres kwiecień/ maj 2018 r.:

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 12 kwietnia 2018

Włochy – Stypendium Begliasco dla humanistów i artystów, termin: 15 kwietnia 2018

Kanada – stypendium dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce; termin: 16 kwietnia 2018

Szwajcaria – stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018

Europa – roczne stypendium dla doktorów; termin: 30 kwietnia 2018

Irlandia – Career-FIT – stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; termin: 30 kwietnia 2018

Różne kraje – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2018

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków; termin: 30 kwietnia 2018

Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne – Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; termin: 10 maja 2018

Łotwa – granty na badania dla instytucji, termin: 27 kwietnia 2018

USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy, termin: 27 kwietnia 2018

Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy, do 45 r.ż.; termin: 16 maja 2018

USA – stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018

Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański; termin: 1 czerwca 2018

Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 1 czerwca 2018

 Granty NCN – MNet 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018

Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 czerwca 2018

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok

Dowolny kraj – stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop

Szczegółowe informacje: Ośrodek Informacji Naukowej (oin@pwsz.pila.pl).

Źródło: Euraxess Poland

Seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, PK przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu organizuje w dniu 18 maja (piątek) 2018 r. seminarium informacyjne na temat Programu COST – Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych.

Seminarium odbędzie się w godzinach 11.00 – 15 .00 na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, budynek CEUE, sala nr 4.1, ul. Towarowa 55.

Program seminarium obejmuje następujące panele tematyczne:

 1. COST – na czym polega i co oferuje?
 2. Na co zwrócić uwagę we wniosku – porady eksperta.
 3. Koordynacja akcji – z czym się wiąże, co oznacza.
 4. Krótkoterminowy wyjazd naukowo–badawczy – okiem uczestnika.

Szczegółowe informacje, źródło: strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia”

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu, zaprasza na Międzynarodową Konferencję  Studenckich Kół NaukowychZagrożenia a profilaktyka  w obszarach zdrowia”, która odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w PPWSZ w Nowym Targu.

Konferencja skierowana jest do studentów z obszaru Nauk o Zdrowiu, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami  naukowymi.

Karty zgłoszenia uczestnictwa w w/w Konferencji można nadsyłać do dnia 07 maja 2018 r.

Źródło: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Efekty kształcenia w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów kształcenia oraz system zapewnienia jakości – elitarne warsztaty

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.12.2017 r. w Warszawie oraz w  dniu 19.12.2017 r. we Wrocławiu w godz. 10.00-16.00.

Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku, gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych).

 Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: definicja efektów kształcenia, jak je określać, wzmianka o taksonomiach efektów kształcenia, przykłady formułowania efektów kształcenia.
 2. Wymagania legislacyjne (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzenia MNiSW). Wytyczne PKA (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz aktualnych trendów).
 3. Efekty kształcenia w programie studiów: poziom obszaru wiedzy, poziom kierunku studiów, poziom modułu/przedmiotu. Nieadekwatność stwierdzenia „poziom najsłabszego studenta”. Zakładane efekty „wejściowe” (rekrutacja, przejście na kolejny rok studiów). Rola praktyk zawodowych. Znaczenie pracy dyplomowej. „Genius loci”: nabywanie efektów kształcenia w ramach różnych form działalności studenckiej na uczelni.
 4. Ocenianie efektów kształcenia. Metody oceniania. „Constructive alignment”: spójność treści kształcenia, metod dydaktycznych i metod oceniania.
 5. Uwaga o kompetencjach społecznych: jak je określać i jak je oceniać (na podstawie opracowania „Competence-based learning” projektu TUNING).
 6. Rola systemu zapewnienia jakości w formułowaniu, modyfikacji i weryfikacji efektów kształcenia. Role interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w systemie zapewnienia jakości (studenci, nauczyciele akademiccy, pracodawcy, absolwenci etc.)
 7. Podsumowanie: odpowiedzialność uczelni, nauczycieli akademickich i studentów. Potrzeba roztropnego spojrzenia na efekty kształcenia.

Szczegółowe informacje: Centrum Kształcenia IDEA

Źródło: CKI

27 seminarium w cyklu Badania naukowe „Prawie wszystko o grantach naukowych – wnioskowanie, umowy, procedury, aspekty podatkowe”

Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Warszawie. Wykłady dotyczyć będą następujących paneli tematycznych:

Model finansowania projektów badawczych w Polsce.

Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszy krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo-badawczych.

Dylematy finansowania badań w modelu grantowym.

Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.

PIT od grantów naukowych.

Szczegółowe informacje: Centrum Promocji Informatyki

Źródło: CPI

Szkolenie „Ocena efektów kształcenia, realizacja procesu walidacji osiągnięć”

Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni wyższych zainteresowanych uznawalnością efektów kształcenia w systemie formalnym, nieformalnym i pozaformalnym: kadry zarządzającej uczelniami wyższymi (dziekanów i zastępców dziekanów ds. dydaktycznych), osób odpowiadających za kierunki kształcenia i programy studiów, pracowników biur współpracy międzynarodowej. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Warszawie.

Wykłady, konsultacje i dyskusje:

Uwarunkowania formalno-prawne oraz organizacyjne programów kształcenia. Wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji Dla Szkolnictwa Wyższego.

Ocena efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw.

Organizacja procesu uznawania efektów kształcenia. Jaka jest rola uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia?

Szczegółowe informacje: Centrum Promocji Informatyki

Źródło: CPI