TECHMATSTRATEG II Konkurs

Dyrektor Narodowego  Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Celem głównym jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie programu wynosi 200 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 09 kwietnia 2018 r. do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Nauki

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania – 97 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) to 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE stanowi 84,28%. Po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.

Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.

Źródło: MNiSW